Regulamin konkursu na komiks dla dzieci im. Janusza Christy
V edycja – 2021-2022


 1. Organizatorem Konkursu na komiks dla dzieci im. Janusza Christy (zwanego dalej Konkursem)  jest wydawnictwo Story House Egmont Sp. z.o.o., ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa, wpisane, do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037991  NIP 5260207752, o kapitale zakładowym 8.761.580,00 zł, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty, z zastrzeżeniem, że uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie ich najbliżej rodziny (tj. krewni lub powinowaci w trzecim stopniu). 
 3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu dla dzieci.
 4. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
 5. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, niewstawione do Internetu i niezgłoszone do innych konkursów. W komiksie nie mogą występować bohaterzy stworzeni przez innych autorów. W komiksie nie mogą występować bohaterzy wcześniej występujący w jakichkolwiek komiksach publikowanych drukiem bądź w Internecie. 
 6. Organizator podkreśla, że konkurs nie jest konkursem na kontynuację dzieł Janusza Christy. Komiksy, w których pojawią się bohaterzy komiksów Janusza Christy, będą uznane za niespełniające warunków regulaminu (zgodnie z pkt. 5 regulaminu).
 7. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 3-osobowe zespoły uczestników występujących wspólnie. 
 8. Każdy uczestnik lub zespół uczestników występujących wspólnie może złożyć tylko jedną pracę konkursową. 
 9. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci poprzednich edycji Konkursu.
 10. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
  1. praca musi mieć minimum 6 plansz, a maksimum 10 plansz.
  2. praca może składać się z jednej zamkniętej historii lub kilku zamkniętych historii (a nawet zbioru zamkniętych komiksów jednoplanszowych). Jeśli praca składa się z więcej niż jednej historii, to każda z nich musi opowiadać o przygodach tego samego bohatera.
  3. do prac powinien być dołączony krótki konspekt tekstowy (1200 do 1800 znaków) zawierający dodatkowy opis komiksu (bohatera, fabuły, świata itp.), ukazujący możliwość rozwinięcia nadesłanej pracy do wymiaru pełnego albumu (38-46 stron).
  4. plansze mogą mieć wyłącznie format pionowy i zawierać się w wymiarze formatu A4 (210 x 297 mm).
  5. na odwrocie każdej planszy powinien być czytelny opis zawierający następujące dane: tytuł pracy, numer planszy, imię i nazwisko autora, funkcję autora w zespole (rysownik, scenarzysta), dokładne adresy, adres e-mail oraz numer telefonu.
  6. do pracy w postaci kserokopii lub wydruków w dwóch egzemplarzach należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: 150 dpi RGB (JPG, PDF) oraz wersję do druku (A4 - 300 dpi CMYK).
  7. wszystkie teksty (w komiksie, konspekcie, deklaracji) muszą być napisane w języku polskim.
 11. Termin składania prac upływa z dniem 15.04.2022 r. Wyniki konkursu zostaną podane do 30.06.2022 r. na stronie www.januszchrista.pl
 12. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracą konkursową formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
 13. Prace należy przesłać pocztą na adres Organizatora wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Konkurs na komiks dla dzieci, V edycja”. Termin, o którym mowa w pkt 11, uważa się zachowany, o ile praca konkursowa dotrze do siedziby Organizatora najpóźniej w dniu 15.04.2022 r.
 14. Organizator nie zwraca prac przesłanych na Konkurs.
 15. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie.
 16. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane między organizatorem i uczestnikami wymagają zachowania formy pisemnej. (będą wysyłane drogą mailową lub publikowane na stronie swiatkomiksu.pl)
 17. Zespołem powołanym do dokonania oceny spełniania przez uczestników Konkursu wymagań określonych w regulaminie oraz do dokonania oceny złożonych prac konkursowych, a także wyboru i przyznania nagród jest jury konkursowe powołane przez Organizatora. 
 18. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

  - I nagroda w wysokości 6 000 zł;
  - II nagroda w wysokości 4 000 zł;
  - III nagroda w wysokości 3 000 zł;


  Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczek na podatek dochodowy.

  Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych, nieprzyznania niektórych lub wszystkich nagród oraz ufundowania dodatkowych nagród. 

  W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia zespołowi uczestników występujących wspólnie – nagroda pieniężna zostanie podzielona pomiędzy uczestników zespołu w częściach wskazanych przez uczestników zespołu lub wypłacona członkowi wskazanemu przez pozostałych członków, a w razie braku takiego wskazania – w częściach równych.
 19. Zwycięzca Konkursu i/lub inni autorzy komiksów nagrodzonych otrzymają od Organizatora propozycję narysowania i wydania pełnometrażowych komiksów dla dzieci. Ostateczne warunki i szczegóły wykonania tych prac będą omawiane z poszczególnymi autorami indywidualnie, po ogłoszeniu wyników Konkursu. Organizator może zrezygnować ze składania tych propozycji lub złożyć je tylko wybranym laureatom. 
 20. Może zostać przyznane jedno Wyróżnienie Specjalne za „komiks w duchu twórczości Janusza Christy”. Nagrodą będzie 1 oryginalna plansza z komiksu „Kajko i Kokosz” narysowana przez Janusza Christę.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób w ciągu 2 lat od daty ogłoszenia wyniku Konkursu. Z tego tytułu autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
 22. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowyc w całości lub w części patronowi Konkursu  Międzynarodowemu Festiwalowi Komiksów i Gier w Łodzi celem ich opublikowania w dowolnej formie w ciągu 2 lat od daty ogłoszenia wyniku Konkursu. Z tego tytułu autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie. 
 23. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 
 24. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego. 
 25. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Tomasz Kołodziejczak.
 26. Ochrona Danych Osobowych
  1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, iż Administratorem przekazanych danych osobowych jest Egmont Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: odo@egmont.pl
  2. Informuje się, iż podane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie i  zgodnie z Regulaminem Konkursu (zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, wyłonienie laureatów Konkursu, dokonanie rozliczeń związanych z wręczeniem nagród laureatom Konkursu, publikacja prac uczestników/laureatów Konkursu).
  3. Informuje się, iż podstawa prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu jest:
   1. zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) – dotyczy: zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie osób niepełnoletnich, zgody na publikację danych osobowych w postaci imienia i nazwiska laureata Konkursu oraz 2 plansz z nagrodzonej pracy. przekazaniem nagrody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Informuje się, iż dane osobowe mogą być przekazywane (ujawnienie danych osobowych) odbiorcom danych na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa oraz mogą być powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RODO (Administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom przetwarzającym na mocy art. 28 RODO).
  5. Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w art. 46, art. 47 lub 49 RODO.
  6. Informuje się, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
   1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę:
    - zgoda opiekunów prawnych na przetwarzanie danych osób niepełnoletnich - do momentu jej wycofania. Przy czym brak lub wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie przez osoby niepełnoletnie,
    - zgoda na publikację danych osobowych laureatów Konkursu - do momentu jej wycofania. Przy czym brak lub wycofanie udzielonej zgody będzie skutkowało brakiem możliwości publikacji danych osobowych laureatów Konkursu bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
   2. w przypadku realizacji postanowień niniejszego regulaminu Konkursu – przez czas ustalony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (minimum przez okres 6 lat od daty zakończenia Konkursu). Informuje się, że podanie danych osobowych jest wymogiem uczestnictwa w Konkursie zgodnie z Regulaminem Konkursu, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w Konkursie,
   3. w przypadku niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – przez czas w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (minimum przez okres 6 lat od daty zakończenia Konkursu).
  7. Informuje się o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
  8. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl.