Regulamin konkursu na komis dla dzieci im. Janusza Christy
III edycja – 2016-2017


 1. Organizatorem Konkursu na komiks dla dzieci im. Janusza Christy (zwanego dalej Konkursem)  jest wydawnictwo Egmont Polska, Dzielna 60, 01-029 Warszawa, zwane dalej Organizatorem.

 2. Konkurs jest jednoetapowy i otwarty.

 3. Przedmiotem Konkursu jest wykonanie pracy konkursowej – komiksu dla dzieci.

 4. Technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.

 5. Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w wersji drukowanej, nie wstawione do Internetu i nie zgłoszone do innych konkursów. W komiksie nie mogą występować bohaterzy stworzeni przez innych autorów. W komiksie nie mogą występować bohaterzy wcześniej występujący w jakichkolwiek komiksach publikowanych drukiem bądź w Internecie.

 6. Organizator podkreśla, że konkurs nie jest konkursem na kontynuację dzieł Janusza Christy. Komiksy, w których pojawią się bohaterzy komiksów Janusza Christy, będą uznane za nie spełniające warunków regulaminu (zgodnie z pkt. 5 regulaminu).

 7. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby indywidualne lub maksymalnie 3-osobowe zespoły uczestników występujących wspólnie.

 8. Każdy uczestnik lub zespół uczestników występujących wspólnie może złożyć tylko jedną pracę konkursową.

 9. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie ich najbliżej rodziny.

 10. Praca konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

  1. praca musi mieć minimum 6 plansz, a maksimum 10 plansz.
  2. Praca może składać się z jednej zamkniętej historii lub kilku zamkniętych historii (a nawet zbioru zamkniętych komiksów jednoplanszowych). Jeśli praca składa się z więcej niż jednej historii, to każda z nich musi opowiadać o przygodach tego samego bohatera.
  3. Do prac powinien być dołączony krótki konspekt tekstowy (1200 do 1800 znaków) zawierający dodatkowy opis komiksu (bohatera, fabuły, świata itp.), w szczególności rozwinięcia nadesłanej pracy do wymiaru pełnego albumu (38-46 stron).
  4. plansze mogą mieć wyłącznie format pionowy i zawierać się w wymiarze formatu A4 (210 x 297 mm),
  5. każda plansza powinna na odwrocie posiadać czytelny opis zawierający wszystkie następujące dane: tytuł pracy, numer planszy, dane osobowe autora lub autorów obejmujące imię i nazwisko, funkcję autora w zespole (rysownik, scenarzysta), dokładne adresy, adres e-mail oraz numer telefonu,
  6. do pracy w postaci kserokopii lub wydruków w dwóch egzemplarzach należy dołączyć płytę CD z pracą w wersji elektronicznej (format plików: 150 dpi RGB (JPG, PDF) oraz wersja do druku (A4 lub A3 - 300 dpi CMYK).
  7. Prace konkursowe niespełniające któregokolwiek z warunków, o których mowa w regulaminie, lub złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie
  8. Wszystkie teksty (w komiksie, konspekcie, deklaracji) muszą być napisane w języku polskim.

 11. Termin składania prac upływa z dniem 30.08.2016 roku. Wyniki konkursu zostaną podane do 30.10.2016.

 12. Prace należy przesłać pocztą na adres Organizatora wskazany w pkt 1, z dopiskiem „Konkurs na komiks dla dzieci, III edycja”. Termin, o którym mowa w pkt 10, uważa się zachowany, o ile praca konkursowa dotrze do siedziby Organizatora przed upływem tego terminu.

 13. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane między organizatorem i uczestnikami wymagają zachowania formy pisemnej.

 14. Zespołem powołanym do dokonania oceny spełniania przez uczestników Konkursu wymagań określonych w regulaminie oraz do dokonania oceny złożonych prac konkursowych, a także wyboru i przyznania nagród jest jury konkursowe powołane przez Organizatora.

 15. Organizator przewiduje przyznanie następujących nagród:

  - I nagroda w wysokości 3 000 zł;
  - II nagroda w wysokości 2 000 zł;
  - III nagroda w wysokości 1 000 zł;


  Nagrody zostaną wypłacone po potrąceniu wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami zaliczek na podatek dochodowy.

  Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród pieniężnych, nie przyznania nagród oraz ufundowania dodatkowych nagród.

  W przypadku przyznania nagrody lub wyróżnienia zespołowi uczestników występujących wspólnie – nagroda pieniężna zostanie podzielona pomiędzy uczestników zespołu w częściach wskazanych przez uczestników zespołu lub wypłacona członkowi wskazanemu przez pozostałych członków, a w razie braku takiego wskazania – w częściach równych.

 16. Zwycięzca Konkursu i/lub inni autorzy komiksów nagrodzonych otrzymają od Organizatora propozycję narysowania i wydania pełnometrażowych komiksów dla dzieci. Ostateczne warunki i szczegóły wykonania tych prac będą omawiane z poszczególnymi autorami indywidualnie, po ogłoszeniu wyników Konkursu. Organizator może zrezygnować ze składania tych propozycji lub złożyć je tylko wybranym laureatom.

 17. Może zostać przyznane jedno Wyróżnienie Specjalne za „komiks w duchu twórczości Janusza Christy”. Nagrodą będzie 1 oryginalna plansza z komiksu „Kajko i Kokosz” narysowana przez Janusza Christę.

 18. Warunkiem udziału w Konkursie jest złożenie wraz z pracą konkursową formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanym oświadczeniem o przeniesieniu na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.

 19. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych w całości lub we fragmentach w antologii prac konkursowych, w materiałach prasowych, w wydawnictwach okolicznościowych, Internecie lub w inny sposób w ciągu 2 lat od daty ogłoszenia wyniku Konkursu. Z tego tytułu autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 20. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia prac konkursowych w całości lub w części sponsorom, patronom medialnym, partnerom Konkursu celem ich opublikowania w dowolnej formie w ciągu 2 lat od daty ogłoszenia wyniku Konkursu. Z tego tytułu autorom wydanych komiksów nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

 21. Zgłoszenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 22. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

 23. Osobą kontaktową ze strony organizatora jest Tomasz Kołodziejczak.