Polityka prywatności oraz Polityka plików cookies

Polityka prywatności – przetwarzanie danych osobowych w Story House Egmont sp. z o.o.

W oparciu o jakie przepisy prawa przetwarzane są Państwa dane osobowe?

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych (dalej ODO) zostały określone miedzy innymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym oraz w ustawach specjalnych (lex specialis) również w porządku krajowym.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z art. 12 i 13 RODO, czyli prawem do bycia poinformowanym, informuje się, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Story House Egmont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029. Informuje się, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych proszę kierować na adres odo@egmont.pl

Z kim mogą Państwo skontaktować się w sprawie ochrony danych osobowych?

Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjną na w/w adres do korespondencji lub na adres e-mail: odo@egmont.pl

W jakich celach mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informuje się iż podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących przypadkach:

a) w związku z uczestnictwem w konkursach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1c) RODO),

b) w związku z zawarciem i realizacją postanowień zawartej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust.1 b) RODO),

c) wysyłanie informacji handlowych w tym marketingowych drogą elektroniczną lub telefoniczną w odniesieniu do produktów lub / i usług własnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust.1 f) RODO),

d) w celach kontaktowych, czyli udzielania odpowiedzi, informacji zwrotnej na zadawane przez Państwa pytania w sprawach związanych z naszymi produktami lub usługami,

e) w innych celach, wówczas treść art. 13 lub art. 14 RODO przygotowywana jest indywidulanie dla danego celu przetwarzania danych osobowych.

Czy Państwa dane osobowe są ujawniane?

Informuje się, iż Państwa dane osobowe mogą być:

a) ujawniane (przekazywane) odbiorcom danych osobowych - „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią – ujawnienie odbywa się wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa,

b) ujawniane (przekazywane) stronie trzeciej - „strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe. Dane osobowe mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Administrator danych podejmuje współpracę wyłącznie z takimi podmiotami, które spełniają wymogi z RODO i wdrożyły właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Kategorie odbiorców, którym powierzono dane osobowe: usługi w zakresie IT, prawnym, księgowo-finansowym, marketingowym. Wykaz podmiotów, którym powierzono dane osobowe dostępny jest na żądanie,

c) dane osobowe mogą być ujawniane organom państwowym/publicznym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego (czyli poza EOG)

Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG. W przypadku przekazania danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, takie przekazanie może odbyć się wyłącznie na zasadach określonych w Rozdziale V RODO.

Jak długo, zgodnie z zasada czasowości, będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Informuje się, iż:

a) w przypadku wyrażonej zgody w celach związanych z udziałem w Konkursach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do momentu zgłoszenia sprzeciwu (wycofanie udzielonej zgody) lub przez okres na mocy i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informuje się o prawie do wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, przy czym w przypadku udziału w Konkursach, wycofanie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie,

b) w przypadku wiążącej strony umowy, dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,

c) w przypadku zgody na otrzymywanie informacji handlowej w tym marketingowej droga elektroniczna lub telefoniczną w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych, przez czas nieokreślony do momentu zgłoszenia sprzeciwu. Wycofanie zgody w przypadku otrzymywania informacji handlowej w tym marketingowej w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych możliwe jest w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

d) w przypadku danych osobowych pozostawionych w celach kontaktowych, do momentu udzielenia Państwu wyczerpujących informacji na otrzymywane zapytania,

e) w innych przypadkach (np. rekrutacyjnych), okres przetwarzania danych osobowych wskazany został w treści art. 13 lub art. 14 RODO indywidualnie.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Kto jest organem nadzorczym?

Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie (www.uodo.gov.pl).

W jakich okolicznościach podanie danych jest wymogiem a kiedy jest dobrowolne?

Informuje się, że podanie danych osobowych jest:

a) wymogiem uczestnictwa w konkursie a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie,

b) jest warunkiem zawarcia umowy a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji postanowień umowy,

c) dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług własnych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji tych celów,

d) podanie danych osobowych w celach kontaktowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych osobowych w w/w celu będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia informacji zwrotnej na zadane przez Państwa pytanie.

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu

Informuje się, iż dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu w oparciu o profilowanie.

Jakie jest źródło pochodzenia danych?

Dane osobowe przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku, gdy dane osobowe pozyskiwane są niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, wówczas informujemy o źródle pochodzenia danych.

Jak zabezpieczamy dane osobowe?

Informuje się, iż Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez Story House Egmont sp. z o.o. oraz za pośrednictwem podmiotów współpracujących

Informuje się, iż Administrator danych przetwarza dane osobowe w celach wysyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i / lub usług własnych drogą elektroniczną lub / i telefoniczną, również za pośrednictwem podmiotów współpracujących z Story House Egmont sp. z o.o.. Zgodnie z art. 12 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), w oparciu o art. 172 Ustawy Prawo telekomunikacyjne, w oparciu o art. 10 Ustawy o świadczeniu usług teleinformatycznych, informuje się, iż Administratorem danych osobowych jest Story House Egmont sp. z o.o., ul. Dzielna 60, 01- 029 Warszawa. Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy kierować pocztą tradycyjna na w/w adres lub pocztą elektroniczną adres e-mail: odo@egmont.pl. Informuje się, iż Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Podane dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w celu wysyłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów lub/i usług własnych lub partnerów biznesowych współpracujących z Story House Egmont sp. z o.o. drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Wykaz partnerów biznesowych współpracujących z Administratorem danych dostępny jest na żądanie w każdym czasie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 a) RODO. Informuje się, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być: ujawniane odbiorcom danych osobowych wyłącznie na mocy obecnie obowiązujących przepisów prawa; ujawniane stronie trzeciej, czyli mogą być lub są powierzane do przetwarzania na mocy art. 28 RDODO (Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – podmiot przetwarzający, inaczej procesor). Kategoriami odbiorców danych osobowych są lub mogą być podmioty wspierające procesy biznesowe Administratora danych w obszarach marketingowych, IT. Informuje się, iż dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy). Informuje się, iż Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez czas nieokreślony, do momentu wycofania udzielonej zgody. Informuje się o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu udzielonej zgody lub zgłoszenia sprzeciwu, prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: odo@egmont.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres Administratora danych. Informuje się o prawie do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 w Warszawie, www.uodo.gov.pl. Informuje się, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości przesyłania informacji marketingowych w odniesieniu do produktów i usług własnych drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informuje się, iż podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Informuje się, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych osób prawnych, niniejsza klauzula informacyjna nie ma zastosowania.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udziałem w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 12 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuje się, iż Administratorem danych w stosunku do osób ubiegających się o zatrudnienie jest firma Story House Egmont sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzielnej 60, kod pocztowy 01-029. Dane kontaktowe do Administratora danych: odo@egmont.pl lub pocztą tradycyjną na w/w adres. Informuje się, iż Inspektor Ochrony Danych nie został powołany. Informuje się, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach: (i) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z ogłoszeniem o poszukiwaniu kandydata do pracy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, art. 22’1 (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Informuje się, iż podanie danych osobowych ma charakter ustawowy i wynika z art. 22’1 Kodeksu pracy, (ii) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w planowanych (przyszłych) przez Administratora danych procesach rekrutacyjnych. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych, planowanych przez Administratora danych rekrutacjach, prosimy o umieszczenie w CV klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej dokumentacji w celu uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Story House Egmont sp. z o.o.”. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych w planowanych przez Administratora danych procesach rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Informuje się, iż wyrażanie zgody ma charakter dobrowolny, a wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie, bez wpływy na inne postanowienia wynikające z procesu rekrutacyjnego. W przypadku wycofania wyrażonej zgody, dane osobowe nie będą brane pod uwagę w przyszłych (planowanych) przez Administratora danych rekrutacjach. Informuje się, iż zakres przetwarzanych danych osobowych w procesie rekrutacji wynika z art. 22’1 § 1 Kodeksu Pracy. Zgodnie z art. 22’1 § 1, pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Pracodawca żąda podania danych osobowych w zakresie: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie - gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Nadto, osoba ubiegająca się o zatrudnienie może z własnej inicjatywy podać i przekazać do pracodawcy szerszy zakres danych, aniżeli wynika to z art. 22’1 § 1 Kodeksu Pracy w tym: (i) dane szczególnie chronione wskazane w art. 9 RODO (za szczególne kategorie danych osobowych/dane szczególnie chronione uważa się: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (ii) dane w postaci przekazanego przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie linku bądź linków do informacji o sobie (w tym linków do mediów społecznościowych lub dedykowanych stron www),przy czym przekazanie danych osobowych w większym zakresie uznaje się, jako dobrowolne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie. Informuje się, iż w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zatrudnienie przekaże z własnej inicjatywy dane osobowe w większym zakresie niż zostało to określone w art. 22’1 Kodeksu pracy, zgoda na ich przetwarzanie może być wycofana w każdym czasie bez negatywnego wpływu na prowadzony obecny lub przyszły proces rekrutacyjny. Informuje się, iż dane osobowe są lub mogą być ujawniane odbiorcom danych osobowych, organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców, którym ujawnia się dane osobowe to: zewnętrzne podmioty doręczające usługę w zakresie rekrutacji w postaci dedykowanych aplikacji rekrutacyjnych, zewnętrzne firmy zajmujące się przeprowadzeniem procesu rekrutacyjnego na polecenie Administratora danych, inne podmioty świadczące usługi wspierające przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego Administratora danych. Administrator danych na żądanie udostępnia wykaz wszystkich podmiotów, którym ujawnia się dane osobowe w procesie rekrutacyjnym. Informuje się, iż w prowadzonym procesie rekrutacyjnym, dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Informuje się, iż dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji – przez okres 12 miesięcy od daty otrzymania danych osobowych, (ii) w celu przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem planowanych (przyszłych) przez Administratora danych rekrutacji – przez okres 12 miesięcy od momentu otrzymania danych osobowych oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w planowanych (przyszłych) rekrutacjach. Administrator danych informuje, iż w/w okres przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie (wydłużeniu lub skróceniu) w zależności od okoliczności, które mogą wpłynąć na konieczność zmiany w/w okresu. W przypadku zmiany w/w okresu przetwarzania danych osobowych, Administrator danych poinformuje o takiej zmianie osoby uczestniczące w procesie rekrutacyjnym. Informuje się o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informuje się o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informuje się, iż dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzona rekrutacja lub przyszłą rekrutacją nie podlegają profilowaniu, zautomatyzowanemu profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. Informuje sie, iż Administrator danych nie planuje innego celu przetwarzania danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administrator danych poinformuje o tych celach w odrębnym komunikacie. Informuje się, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Informuje się, iż proces rekrutacyjny może opierać się o dane osobowe pochodzące bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub z innych źródeł, czyli niebezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł, niż bezpośrednio od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, Administrator danych, zgodnie z art. 14 ust. 3 RODO, informuje osobę, której dane dotyczą o przetwarzaniu jej danych osobowych w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca, a jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą.

Polityka plików cookies w Story House Egmont sp. z o.o.

Warunki użytkowania niniejszych stron WWW

Korzystanie z niniejszych stron www podlega warunkom i zasadom określonym poniżej

Informuje się, iż serwis (https://wydawnictwoegmont.pl/) korzysta z plików cookies. Aby zapewnić ciągłe podnoszenie jakości naszego serwisu www, monitorujemy które części naszego serwisu www są odwiedzane przez naszych użytkowników oraz jak długo trwają ich wizyty. Taki monitoring polega na rejestrowaniu adresów IP komputerów użytkowników naszego serwisu za pomocą bloków informacji zapisywanych po stronie użytkownika, które potocznie nazywa się cookies. Rejestracja adresów IP osób odwiedzających nasz serwis jest elementem naszej administracji systemem. Rejestracja adresów IP nie daje nam możliwości zidentyfikowania Państwa.

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Story House Egmont sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Dzielna 60, 01-029 Warszawa

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

6. W ramach serwisu WydawnictwoEgmont.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

CMS – Sesyjne- Przechowuje identyfikator sesji

lang Trwałe Wersja językowa strony

__utmz – Trwałe – Przechowuje informacje o tym, skąd trafił do nas użytkownik (Google Analytics)

__utma – Trwałe – Przechowuje informacje o ilości wyświetleń dla danego użytkownika (Google Analytics)

__utmb – Trwałe – Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie(Google Analytics)

__utmc – Sesyjne – Przechowują czas wizyty/przebywania na stronie (Google Analytics)

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

11. Informuje się, iż serwis wykorzystuje, w celach statystycznych, narzędzia Google Analytics. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Google Analytics dostępne są pod linkiem: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

12. Łącza do innych stron internetowych

Nie możemy wziąć na siebie odpowiedzialności za zgodność z prawem treści znajdujących się na stronach www, do których prowadzą linki z naszego serwisu www, ani za administrowanie takimi zewnętrznymi serwisami www. Jednak chcielibyśmy, aby korzystanie zarówno z naszego serwisu www, jak i z Internetu w ogóle, było bezpieczne. Dlatego będziemy wdzięczni za informowanie nas o wszelkich zauważonych niezgodnych z prawem lub obraźliwych treściach znajdujących się na stronach www, do których prowadzą łącza z naszego serwisu. W tych sprawach mogą się Państwo z nami kontaktować, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w pozycji Dane teleadresowe lub Formularz kontaktowy w menu.

Informacje dodatkowe

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych

Prawa własności intelektualnej do znaków towarowych i treści niniejszych stron www

Wraz z naszymi partnerami zastrzegamy sobie wszelkie prawa do znaków towarowych, treści chronionych prawami autorskimi i treści w inny sposób chronionych prawami własności intelektualnej znajdujących się na naszych stronach www. Treści takie mogą być pobierane wyłącznie dla celów osobistych i niekomercyjnych i wszelkie tak pobrane treści nie mogą być kopiowane, adaptowane, ani w żaden inny sposób poddawane działaniom zastrzeżonym dla właścicieli ich praw własności intelektualnej bez naszej uprzedniej zgody.

Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych wobec użytkowników łamiących nasze prawa własności intelektualnych lub nadużywających nasz serwis www w jakikolwiek inny sposób.

Wykluczenie odpowiedzialności

Nasze strony www mogą zawierać oprogramowanie dodatkowe, takie jak ActiveX i Javascript. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za błędy i wady tych programów oraz wszelkiej odpowiedzialności za szkody mogące wynikać w sposób bezpośredni lub pośredni z użytkowania takich programów znajdujących się na naszych stronach www.

Ponadto, wykluczamy odpowiedzialność za wszelkie szkody, które mogą wynikać z użytkowania przez Państwa treści umieszczanych na naszych stronach www. Obejmuje to zrzeczenie się odpowiedzialności za wszelkie straty bezpośrednie i pośrednie, w tym między innymi straty wynikające ze szkód ubocznych lub wtórnych.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji powyższych Warunków użytkowania niniejszych stron www. Aktualizacje Warunków użytkowania będą publikowane na niniejszych stronach www.